Tel: 0755-22220111/29686393
Fax: 0755-29686426
Mailbox: xmxs2008@yeah.net
Address: Huanyuyuan Science Park, No.7, Banhubei Fifth Street, Tianmei Community, Huangjiang Town, Dongguan City

Leave us a message